Politika privatnosti

Polazeći od načela zakonite, pravične i transparentne upotrebe podataka o ličnosti Korisnika,
te očuvanja prava na privatnost Korisnika u prikupljanju, korišćenju, čuvanju i zaštiti
podataka o ličnosti Korisnika i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik
RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) i Uredbom (EU)
2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu
na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive
95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka), direktor DOO „Proficut“ iz Bačkog
Petrovca, ul. Ruda Hrubika br. 6 (u daljem tekstu: Proficut), dana 05.11. 2018. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA USLUGA

Član 1
Polje primene


Ovaj Pravilnik se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje PROFICUT prikupi o
Korisnicima usluga kroz bilo koji oblik komunikacije. Odredbe ovog Pravilnika primenjuju
se na svaku automatizovanu obradu, kao i na obradu sadržanu u zbirci podataka koja se ne
vodi automatizovano.

Član 2
Obaveza prikupljanja i korišćenje podataka o ličnosti


Obaveza prikupljanja i korišćenje podataka o ličnosti
Pružanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, ali predstavlja neophodan uslov da PROFICUT
svojim Korisnicima pruži usluge.
PROFICUT će koristiti lične podatke Korisnika samo na načine koji su saglasni sa svrhom za
koju su prikupljeni ili za koju je ovlašćenje dao Korisnik usluga u skladu sa zakonom, drugim
propisima, kao i standardima EU.
PROFICUT prikupljene podatke o ličnosti Korisnika usluga koristi u svrhu omogućavanja
pružanja usluga. Podaci o ličnosti se koriste radi vođenja evidencija o Korisnicima usluga
vodeći računa o njihovom pravu na privatnost.
Podaci o ličnosti mogu da se koriste i radi obaveštavanja o novostima koje se odnose na
PROFICUT, te ponudama koje PROFICUT pruža Korisnicima usluga.
PROFICUT može prikupljene podatke o ličnosti poveriti nadležnim državnim organima na
njihov zahtev u skladu sa zakonom, drugim propisima, kao i standardima EU.

PROFICUT prikupljene podatke o ličnosti Korisnika usluga ne može ustupiti, niti prodati
trećim licima, osim uz izričitu prethodnu pisanu saglasnost Korisnika usluga, sa izuzetkom
opisanim u stavu pet ovog člana.

Član 3
Pristanak Korisnika usluga

PROFICUT prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika isključivo na osnovu njihovog
pisanog pristanka. Pre pružanja usluga Korisnik potpisuje Izjavu o prihvatanju korišćenja i
obrade podataka o ličnosti na način i u svrhu utvrđenu ovim Pravilnikom.

Član 4
Vrste podataka o ličnosti

 • PROFICUT od Korisnika prikuplja i obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:
 • 1) ime
 • 2) prezime
 • 3) datum rođenja
 • 4) pol
 • 5) JMBG ili drugi lični broj ukoliko se radi o stranom državljaninu
 • 6) adresa
 • 7) broj telefona
 • 8) e-mail adresa
 • 9) IP adresa svakog pojedinačnog pristupa internet sajtu https://proficutshop.rs/
 • uključujući i cookie podatke

Član 5
Odgovorno lice za zaštitu podataka

PROFICUT će u roku od 3 dana od usvajanja ovog Pravilnika posebnom odlukom imenovati
odgovorno lice za zaštitu podataka.
Pri potpisivanju Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti Korisnik se
obaveštava o tome ko je odgovorno lice za zaštitu podataka, kao i o načinu njegovog
kontaktiranja.
Odgovorno lice za zaštitu podataka dužno je da se stara da se podaci o ličnosti Korisnika
koriste u skladu sa Pravilnikom, zakonom i važećim standardima EU.
Odgovorno lice za zaštitu podataka vrši i druge dužnosti utvrđene ovim Pravilnikom.

Član 6
Obraćanje odgovornom licu za zaštitu podataka

Korisnik usluga se obraća odgovornom licu za zaštitu podataka radi ostvarenja svih prava
utvrđenih ovim Pravilnikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i važećim standardima
EU. Obraćanje se vrši neposredno, putem pošte ili putem elektronske pošte. Odgovorno lice za
zaštitu podataka poseduje posebnu e-mail adresu koja će biti istaknuta na internet stranici
https://www.proficutshop.rs i o kojoj će svaki Korisnik usluga biti obavešten pri potpisivanju
Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti.

Član 7
Bezbednost podataka

PROFICUT primenjuje mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio
gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup podacima o ličnosti Korisnika.
U slučaju povrede bezbednosti podataka odgovorno lice za zaštitu podataka bez odlaganja
obaveštava Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i preduzima druge potrebne mere u cilju
umanjivanja povrede bezbednosti i dalje zaštite podataka o ličnosti.

Član 8
Pravo na opoziv pristanka i pravo na brisanje

Korisnik usluga ima pravo da u svakom trenutku opozove svoj pristanak za korišćenje i
obradu podataka o ličnosti bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre
povlačenja.
Pristanak se opoziva pisanim putem preko odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti.
Korisnik usluga ima pravo da se njegovi podaci obrišu iz evidencije PROFICUT na njegov
zahtev. Zahtev za brisanje podnosi se pisanim putem preko odgovornog lica za zaštitu
podataka o ličnosti.

Član 9
Pravo na ispravku

Korisnik usluga ima pravo da podaci o ličnosti koje je pružio budu tačni i kompletni.
Korisnik usluga ima pravo da se podaci o ličnosti koje je pružio bez odlaganja isprave
ukoliko su netačni. Korisnik usluga ima pravo da se podaci o njegovoj ličnosti dopune
ukoliko nisu kompletni.
Korisnik usluga koji želi da se njegovi podaci o ličnosti isprave ili dopune obraća se
odgovornom licu za zaštitu podataka koje bez odlaganja ispravlja ili dopunjava podatke koji
su prikupljeni od strane PROFICUT.

Član 10
Prijava na Newsletter

Lice koje se na internet stranici https://proficutshop.rs/ prijavi za dobijanje informacija od
PROFICUT (Newsletter) prihvata da se njegova e-mail, IP adresa, i drugi podaci o ličnosti koriste u svrhe obaveštavanja o novostima koje se odnose na PROFICUT, te ponudama koje pruža.
Pri prijavljivanju na Newsletter licu se pruža mogućnost da odluči da li prihvata da se
njegova e-mail, IP adresa i drugi podaci o lič nosti koriste na način naveden u stavu 1 ovogčlana.
Lice iz stava 1 ovog člana uživa sva prava propisana ovim Pravilnikom.
Pravila o prijavi na Newsletter shodno se primenjuju i na kontaktiranje PROFICUT-a putem
kontakt forme na internet stranici.

Član 11
Pravo na zaštitu

Korisnik usluga ima pravo da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu
podataka o ličnosti ukoliko smatra da se njegovi podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom o
zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilnikom.

Član 12
Završne odredbe

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Pravilnikom primenjuju se pozitivni propisi
Republike Srbije i važeći standardi EU u pogledu zaštite podataka o ličnosti.
Pravilnik će od dana donošenja biti dostupan na Internet stranici PROFICUT. Kopija ovog
Pravilnika će biti pružena na uvid Korisniku usluga pri potpisivanju Izjave o prihvatanju
korišćenja i obrade podataka o ličnosti.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
U Bačkom Petrovcu, 05.11. 2018. godine

Korpa
Scroll to Top